Registration Fee

CategoryEarly bird registration (by April 16, 2023)Regular registration (from April 17 till June 7, 2023)
Sections 1-6100 EUR110 EUR
Teachers in Primary and High Schools40 EUR45 EUR
PhD and Master Students40 EUR45 EUR
Accompanying persons *  30 EUR35 EUR

Members of the Union of mathematicians of Macedonia have a discount of 5 euros in each category.
The registration fee covers the expenses for publishing the Congress materials (the Congress abstracts volume, printed schedules of the Congress events, a set of participant’s documents for the Congress), welcome reception, coffee breaks, technical support and additional materials. The registration fee also covers the Congress dinner and the excursion.
The registration fee for Teachers in Primary and High School is for the Training Seminar and Section 6 at the same time. Participants of Sections 1-6 can attend the Training Seminar free of charge.
* Accompanying persons’ fee covers welcome reception, coffee breaks, Congress dinner and excursion.

Котизација

Уплатата на котизацијата за резиденти се врши во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на денот на уплатата.

КатегоријаРана регистрација (заклучно 16 април 2023)Регуларна регистрација (од 17 април до 7 јуни 2023)
Секции 1-6100 EUR110 EUR
Наставници во основно и средно образование40 EUR45 EUR
Студенти на докторски и магистерски студии40 EUR45 EUR
Лица во придружба *  30 EUR35 EUR

Членовите на Сојузот на математичари на Македонија имаат попуст од 5 евра во секоја од категориите.
Котизацијата ги опфаќа трошоците за објавување на материјалите на Конгресот (книгата со апстракти, печатена програма на Конгресот, документи/сертификати за учесниците за Конгресот), прием за добредојде, паузи за кафе, техничка поддршка и разни дополнителни материјали. Котизацијата ги покрива и свечената вечера и екскурзијата.
Котизацијата за наставниците се однесува истовремено и на обуката и на секцијата 6. Учесниците во секцијата Методика на наставата по математика можат да ја следат и обуката без дополнителен надомест. Пожелно е истите претходно да се пријават.
* Котизацијата на лицата во придружба ги покрива примеот за добредојде, паузите за кафе, свечената вечера и екскурзијата.