VII Macedonian Mathematical Congress

June 27-30, 2023, Struga

IMPORTANT!

The paper submission deadline is November 1st, 2023! More information about Paper Template can be found in the following link:

Publication Opportunities

It is our pleasure to invite you to the VII Macedonian Mathematical Congress, organized by the Union of Mathematicians of Macedonia.

The congress is an excellent opportunity for researchers from different fields of mathematics to discuss recent advances, share ideas and promote international collaboration.

Official languages of the Congress are English and Macedonian.

We are looking forward to having you there!

Academician Blagoj Popov

100 years since his his birth

Академик Благој Попов

100 години од неговото раѓање

IMPORTANT!

Dear colleagues, friends, congress participants

We want to inform you that the deadline for Abstract Submission and Registration is postponed for 1 June 2023.

ВАЖНО!

Драги колеги, пријатели и учесници на конгресот

Сакаме да ве информираме дека крајниот рок за поднесување на апстракти и регистрација е одложен за 1 Јуни 2023.

IMPORTANT

Dear colleagues, friends, congress participants

Please make your hotel reservation personally, by sending an email to Mr. Kliment Verush at hdrim@t-home.mk and besides your personal data, room type and dates of arrival and departure, point out that you are participants at the 7th Macedonian Mathematical Congress. This way you will have the preferential congress accommodation prices.

ВАЖНО

Драги колеги, пријатели и учесници на конгресот Ве молиме резервацијата за сместување во хотел Дрим, да ја направите лично, испраќајќи мејл  до господин Климент Веруш на hdrim@t-home.mk . Покрај вашите податоци, видот на соба и датумите на пристигнување и заминување, наведете дека сте учесници на Конгресот за да ги добиете повластените хотелски цени за сместување, објавени во соопштенијата.

К О Н К У Р С (НОВО!)

за најдобро рангиран труд од македонски автори објавен во математичко списание во периодот меѓу два конгреси, објавен во годините 2016 -2022

Кандидатите треба да достават:

1) Примерок од трудот со кој се конкурира,

2) Уверение за тековно македонско државјанство на сите автори на трудот,

3) Документите треба да се испратат лично од авторите до 5.06.2023 (НОВО!) на  mmk2023@pmf.ukim.mk

Услови:

1. Списанието во кое е објавен трудот не бара претходна уплата на паричен надоместок за објавувањето

2. Трудот треба да биде објавен во списание кое се појавува на една од листите во подрачјата според JCR (Journal Citation Reports)  

MATHEMATICS, SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED – JOURNAL LIST

MATHEMATICS, APPLIED, SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED – JOURNAL LIST

Најдобро рангираниот труд ќе биде презентиран од авторот/авторите како пленарно предавање на свеченото отворање на Конгресот.

Од Програмскиот одбор